ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MEDONLINE INTERNATIONAL B.V.

VERSIE: mei 2018
MEDonline International B.V. De Corridor 14L, 3621ZB Breukelen, 0346-200013, KVK: 54122171

Artikel 1.

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Leverancier
MEDonline International b.v. en eventuele andere gebruikers van deze algemene voorwaarden.

Cliënt
De wederpartij van Leverancier.

Consument
De Cliënt, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Abonnee
De Cliënt die een Abonnement afsluit op een of meerdere van de Diensten van Leverancier.

Abonnement
Een overeenkomst tussen Leverancier en Abonnee krachtens welke Abonnee, via een strikt persoonlijke Identificatiecode ten behoeve van één of meer Gebruikers, toegang verkrijgt tot één of meerdere van de Diensten van Leverancier die in de overeenkomst zijn aangegeven.

Gebruiker
Degene die op grond van het door Abonnee afgesloten Abonnement en de daarin vermelde vermelding als Gebruiker, middels een strikt persoonlijke Identificatiecode toegang heeft tot een of meerdere van de diensten van Leverancier.

Identificatiecode
De unieke code bestaande uit een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord of andersoortige identificatie, ofwel verstrekt door Leverancier ofwel door de Abonnee zelf aangemaakt, waarmee toegang verkregen kan worden tot de Diensten van Leverancier.
Diensten: alle online diensten die Leverancier aanbiedt, waaronder (het gebruik van) Farmacotherapie.be, Online-FTO, DOC-Access, E-Learning, DOC-Learning, Online bibliotheken, online advertentiediensten, websites, webhosting, Referaat-Online, DOC-webcast alsmede alle niet-online diensten van Leverancier, zoals (de levering van) geprinte media (waaronder werkboeken, mailkaarten, USB’s of CD-ROM’s).

Schriftelijk
Een kennisgeving per post of middels gebruik van internet, waaronder e-mail.

Artikel 2.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Leverancier en iedere derde, alsmede op alle aanbiedingen, offertes, leveringen van goederen en/of diensten, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze algemene voorwaarden zijn omschreven, en ongeacht of een overeenkomst tot stand komt. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden stemt Cliënt tevens in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle toekomstige overeenkomsten tussen Leverancier en Cliënt. Voorts zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op duurrelaties die eventueel ontstaan tussen Leverancier en de Cliënt.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, vernietigd wordt of anderszins onverbindend blijkt te zijn, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Leverancier en Cliënt in overleg treden om vervangende bepalingen overeen te komen die het meeste met de inhoud en strekking van de onverbindende bepaling overeenkomen.

Artikel 3.

Totstandkoming en duur van overeenkomsten
Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden Leverancier niet, tenzij een termijn voor aanvaarding is genoemd en de offerte of aanbieding binnen die termijn is aanvaard. Schriftelijke aanvaarding zal door leverancier te allen tijde worden bevestigd.

Leverancier kan weigeren een overeenkomst met Cliënt/Consument aan te gaan om haar moverende redenen, zoals bijvoorbeeld het feit dat de Cliënt/Consument niet vermeld staat in het BIG-register of geen RIZIV nummer heeft. Cliënt zal schriftelijk worden geïnformeerd over deze motiverende redenen.

Overeenkomsten tussen leverancier en Cliënt komen tot stand zodra Leverancier de Cliënt een schriftelijke bevestiging van de order of het Abonnement heeft gestuurd, danwel, indien dit moment eerder is, indien de Leverancier met de uitvoering van de order is begonnen. Abonnementen worden aangegaan voor de daarin vermelde duur en kunnen voorafgaand aan of tijdens de looptijd niet worden geannuleerd of worden beëindigd. Ook andere overeenkomsten kunnen niet worden geannuleerd, tenzij Leverancier daarmee instemt. Na verloop van de initiële duur zal de overeenkomst stilzwijgend worden verlengd voor een zelfde periode onder gelijkblijvende voorwaarden, tenzij de Cliënt of Leverancier uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de dan lopende periode schriftelijk aan de andere partij te kennen geeft geen verlenging meer te wensen.

In afwijking van het vorige lid, heeft een Consument de bevoegdheid om een overeenkomst die middels fax, telefoon of via internet tot stand is gekomen binnen 7 werkdagen na ontvangst van het geleverde product en/of Dienst te ontbinden, middels een schriftelijke kennisgeving. Dit geldt niet voor producten of dienstverlening tot stand gekomen overeenkomstig specificaties van Cliënt of Consument.

Binnen 7 werkdagen na de ontbinding overeenkomstig het vorige lid, dient Consument, voor eigen rekening en risico, het geleverde te retourneren aan Leverancier op het in artikel 16 van deze algemene voorwaarden vermelde adres. De betaalde prijs zal binnen 30 dagen na de ontbinding aan Consument worden terugbetaald, mits het geleverde onbeschadigd is terugbezorgd.

Indien een overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en deze niet door volbrenging eindigt, kan die overeenkomst door elk der partijen en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen, die minimaal drie maanden bedraagt.

Artikel 4.

Prijs en betaling
Prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, en exclusief kosten voor verpakking, verzending, aflevering en verzekering.

In geval van een overeenkomst waarbij sprake is van door Cliënt te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Leverancier gerechtigd is, door middel van een schriftelijke kennisgeving, de geldende prijzen en tarieven aan te passen. De prijswijziging zal niet eerder dan drie maanden na de schriftelijke kennisgeving ingaan.

Voorts is Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan te passen voor Diensten die worden geleverd drie maanden of meer nadat de overeenkomst is gesloten.

De Consument die niet akkoord wenst te gaan met een door Leverancier kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in de voorgaande leden is gerechtigd om binnen 7 werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop wijziging ingaat dan wel de overeenkomst te annuleren.

Tenzij de factuur andere betalingscondities vermeldt, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op het door Leverancier aangegeven rekeningnummer. De op de rekeningafschriften van Leverancier aangegeven valutadag wordt aangemerkt als datum van betaling.

Leverancier is te allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling, contante betaling of zekerheidstelling te verlangen.

Her recht op opschorting of verrekening door Cliënt, niet Consument, is uitgesloten.

Door de Cliënt gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter betaling van alle eventueel verschuldigde rente en kosten, en na algehele voldoening daarvan, ter betaling van de facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Cliënt bij de betaling dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Indien Cliënt niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, wordt hij zonder dat een ingebrekestelling nodig is, geacht in verzuim te zijn. Cliënt zal alsdan over het openstaande bedrag wettelijke (handels)rente verschuldigd zijn.

Alle buitengerechtelijke kosten die door Leverancier worden gemaakt om tot incasso van de door Cliënt verschuldigde bedragen of tot nakoming van andere verplichtingen van Cliënt te komen, al dan niet met behulp van juridische of andere adviseurs, komen voor rekening van Cliënt. Deze kosten worden gesteld op tenminste 15 % van de verschuldigde som, met een minimum van € 350, met dien verstande dat een minimum van € 750 geldt indien het niet om een betalingsverplichting gaat.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Cliënt of indien de Cliënt op andere wijze de indruk wekt insolvabel te zijn, zullen de vorderingen van Leverancier onmiddellijk opeisbaar worden.

Artikel 5.

Uitvoering van de overeenkomst en levering
Leverancier heeft het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst en gebruik te maken van door derden aan Leverancier geleverde diensten of producten.

Cliënt draagt er voor zorg dat alle gegevens, waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Leverancier worden verstrekt.

Tenzij anders vermeld geschiedt levering van roerende zaken per post. Het risico gaat over van Leverancier op Cliënt op het moment van verzending.

Leverancier zal ernaar streven om de door hem vermelde genoemde (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Deze termijnen kunnen echter nimmer als een fatale termijn worden beschouwd. Indien een levertijd wordt overschreden omdat Leverancier de hierboven bedoelde informatie niet heeft ontvangen of deze onjuist blijkt te zijn, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de bij Leverancier gebruikelijke tarieven aan Cliënt in rekening te brengen. Deze opschorting wordt schriftelijk door leverancier aan cliënt kenbaar gemaakt met inachtneming van redelijke termijn waarbinnen cliënt tekortkoming dient te verhelpen.

Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Leverancier is uit gegaan van door Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6.

Eigendomsvoorbehoud
Alle aan Cliënt geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier totdat alle bedragen die Cliënt aan Leverancier verschuldigd is (inclusief rente en kosten) volledig aan Leverancier zijn voldaan.

Artikel 7.

Toegang tot en gebruik van (online) Diensten.
Indien de overeenkomst tussen Leverancier en Cliënt betrekking heeft op online Diensten, zal Abonnee voor de duur van de overeenkomst een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot toegang en raadpleging van de in de overeenkomst aangeduide Diensten van Leverancier verkrijgen op de tijden dat deze Diensten daarvoor beschikbaar zijn.

Leverancier zal aan Abonnee een Identificatiecode verstrekken waardoor één of meer Gebruikers toegang verkrijgen tot de Diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft. Gebruik van de Identificatiecode is strikt persoonlijk en geschiedt onder verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van Abonnee. Abonnee verplicht zich jegens Leverancier de verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden ook op te leggen aan de door haar aangewezen Gebruikers.

Het is Abonnee, respectievelijk Gebruiker, niet toegestaan om de Identificatiecode aan derden bekend te maken c.q. door derden te laten gebruiken. Abonnee is in alle gevallen aansprakelijk voor dit ongeoorloofde gebruik van de Identificatiecode door derden en is per geconstateerd geval van ongeoorloofd gebruik aan Leverancier een boete verschuldigd van € 800,00 per overtreding en € 150 per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Leverancier om vergoeding te vragen van de in werkelijkheid door haar geleden schade en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Indien Leverancier vermoedt dat sprake is van ongeoorloofd gebruik door derden, zoals hierboven bedoeld, is zij gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging een controle daarnaar bij Abonnee uit te (doen) voeren, waaraan Abonnee alle medewerking dient te verlenen.

Leverancier is met het oog op het behoud en/of de verbetering van de kwaliteit van de Diensten gerechtigd in haar apparatuur, programmatuur en Diensten wijzigingen aan te brengen, waaronder voorschriften over toegangstijden, identificatieprocedures, type apparatuur, en het toevoegen c.q. weglaten van informatie aan c.q. uit Diensten, alsmede de toegang tot de Diensten af te sluiten op tijdstippen dat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden worden verricht.

Artikel 8.

Kwaliteit van geleverde Diensten en doelgroep
Leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren zonder daarmee geacht te kunnen worden een resultaatsverbintenis op zich te hebben genomen indien dit niet uitdrukkelijk is overeengekomen.

De Diensten van Leverancier zijn in het bijzonder bestemd voor huisartsen, apothekers en andere medische professionals die beschikken over de voorkennis die wenselijk is voor het gebruik van de Diensten van Leverancier. Dit is de reden waarom voor het verkrijgen van een Identificatiecode voor de online Diensten veelal een inschrijving in het BIG-register vereist is. De Diensten zijn in mindere mate geschikt voor de Consument en Leverancier adviseert de Consument die toch kennis neemt van de Diensten van Leverancier met klem om niet zonder medische bijstand gebruik te maken van de informatie die hij/zij verkrijgt middels de Diensten.

Bij klachten over niet-online Diensten, meer in het bijzonder over een geleverde zaak, geldt dat deze binnen 7 werkdagen na ontdekking of nadat deze redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, doch in ieder geval binnen twee maanden na de levering, schriftelijk ingediend moeten worden bij Leverancier. Indien naar het oordeel van Leverancier tijdig en terecht is gereclameerd, zal Leverancier naar eigen keus het gebrek herstellen, een vervangend product leveren of de aankoopprijs crediteren. De klacht zal niet in behandeling worden genomen indien Cliënt zelf in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Leverancier tekort schiet, de Cliënt het gebrek al kende voor de levering, het product is bewerkt na de levering of het gebrek is veroorzaakt door een andere omstandigheid die is voorgevallen na de levering. Voor een Consument gelden deze rechten onverminderd de andere rechten die hem op grond van het Burgerlijk Wetboek toekomen inzake de koop van een roerende zaak.

Voor de (online) Diensten van Leverancier geldt dat deze worden geleverd op basis van de op het moment van levering beschikbare informatie die veelal afkomstig is van derden. Hoewel Leverancier haar best doet om dit te voorkomen en grote zorgvuldigheid betracht bij de verwerking en samenstelling van informatie die op de website(s) of via Diensten wordt gepubliceerd, kan het voorkomen dat deze informatie onvolledig of verouderd is of dat deze onnauwkeurigheden of typefouten bevat. Abonnee zal Gebruikers die kennisnemen van gegevens uit (online) diensten hierop wijzen. Informatie die van essentieel belang is voor Abonnee c.q. Gebruikers dient altijd door Abonnee op juistheid te worden geverifieerd. Gebruik van de website en (online) Diensten van Leverancier geschiedt derhalve uitsluitend voor eigen risico en Leverancier geeft geen garanties met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, nauwkeurigheid, actualiteit of betrouwbaarheid van, of de resultaten van het gebruik van, of anderszins aangaande de website of Diensten of daar gepubliceerde informatie.

Indien op de website van Leverancier wordt verwezen naar andere websites door middel van een hyperlink, worden deze verwijzingen ter informatie aan de bezoeker weergegeven. Leverancier staat niet in voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt. Bovendien mag uit een verwijzing niet worden afgeleid dat Leverancier gelieerd is aan de andere website of de inhoud ervan onderschrijft.

Leverancier staat er voorts niet voor in dat de website of Diensten van Leverancier continu beschikbaar zijn, dat de werking ononderbroken of storingsvrij zal zijn, vrij zijn van virussen, wormen af andere codes die besmettelijke of vernietigende eigenschappen kunnen vertonen. Gebruiker is verantwoordelijk voor de bescherming van zijn eigen apparatuur en programmatuur door (recente) anti-virusprogramma’s te installeren en te gebruiken en bijvoorbeeld de in artikel 12 bedoelde reservekopie te maken.

Bij levering van programmatuur geldt dat Cliënt recht heeft op herstel van gebreken in de programmatuur die er toe leiden dat de programmatuur niet functioneert overeenkomstig de door Leverancier omschreven functionaliteit, die zijn aangetroffen binnen 30 dagen na levering.

Artikel 9.

Beperking aansprakelijkheid
Voor zover niet anders is bepaald in deze algemene voorwaarden of de overeenkomst met Cliënt, is Leverancier niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming uit een overeenkomst met cliënt, waaronder valt schade als gevolg van het gebruik van (of onvermogen om gebruik te maken) van de website of Diensten van Leverancier, of van de daarmee verkregen informatie, alsmede schade die het gevolg is van onrechtmatig handelen jegens Cliënt, een en ander tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier.

Mocht Leverancier ondanks het voorgaande aansprakelijk gehouden kunnen worden, dan is zij niet aansprakelijk voor indirecte schade, of gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en gederfde winst of schade als gevolg van persoonlijk letsel geleden door derden.

Onverminderd het hiervoor bepaalde is de aansprakelijkheid jegens Cliënt beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit of, indien dat lager is, het bedrag dat in het desbetreffende geval door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Leverancier wordt gedekt en wordt uitgekeerd.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is in elk geval dat Cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Leverancier meldt. Het recht op enige schadevergoeding vervalt in ieder geval indien de schade niet uiterlijk binnen één maand na het ontstaan ervan, dan wel na het moment waarop Cliënt redelijkerwijs van het ontstaan ervan op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk bij Leverancier is gemeld. De hier genoemde termijn voor het melden van schade is voor Consumenten uiterlijk twee maanden.

Artikel 10.

Vrijwaring Cliënt
Cliënt vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden voor zover het gaat om schade die het gevolg is van het niet naleven door Cliënt van deze algemene voorwaarden of andere voorschiften van Leverancier. Tevens is Cliënt gehouden alle schade die Leverancier in een dergelijk geval lijdt te vergoeden, waaronder schade aan de goede naam en reputatie van Leverancier.

Artikel 11.

Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Leverancier onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, waardoor Leverancier niet in staat is haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) na te komen. Hieronder wordt mede verstaan: brand, ongevallen, import- exportbeperkingen, rellen, ernstige storingen in het bedrijf van Leverancier zoals stakingen, blokkades, bovenmatig ziekteverzuim, internetstoringen, alsmede de onmogelijkheid om na te komen als gevolg van tekortkomingen van leveranciers van Leverancier of door Leverancier ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen of producten.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Leverancier opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Leverancier niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien Leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12.

Rechten van intellectuele of industriële eigendom
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom (waaronder, maar niet uitsluitend, octrooirechten, merkrechten, auteursrechten, modelrechten, know how, databankrechten en exclusieve licenties) op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, software, geleverde producten of Diensten, berusten uitsluitend bij Leverancier of diens licentiegevers.

Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij hem in de overeenkomst of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Dit gebruiksrecht kan niet worden aangemerkt als een uitdrukkelijke of impliciete licentie tot publicatie, verveelvoudiging, exploitatie of verstrekking aan derden, in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te doen verschijnen of anderszins openbaar te maken.

Voor zover Leverancier de Cliënt programmatuur ter beschikking stelt, mag Cliënt één reservekopie maken welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging.

Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur, geleverde producten of andere materialen te verwijderen of te wijzigen.

Cliënt zal Leverancier onverwijld schriftelijk informeren over inbreuken op rechten van intellectuele of industriële eigendom van Leverancier en tegen Cliënt ingestelde rechtsvorderingen hieromtrent en het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaten aan Leverancier. Cliënt zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Leverancier verlenen om zich, zo nodig in naam van Cliënt, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Cliënt in de programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Leverancier een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Leverancier het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorg dragen dat Cliënt het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken.

Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Leverancier wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van Leverancier voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde apparatuur, programmatuur en/of materialen in een niet door Leverancier gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Leverancier geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur en/of materialen is ontwikkeld of bestemd.

Cliënt staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Leverancier van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en Cliënt zal Leverancier vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 13.

Geheimhouding
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Dat geldt in ieder geval voor informatie die bekend wordt aan Cliënt via de hem ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, software, Diensten en andere materialen. Cliënt verbindt zich ertoe om deze informatie niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 14.

Opschorting en ontbinding
Indien Cliënt één of meer van zijn verplichtingen jegens Leverancier niet nakomt, of Leverancier vreest dat de Cliënt zijn verplichtingen niet zal nakomen, het faillissement van de Cliënt wordt aangevraagd, Cliënt surséance van betaling of deelname aan de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen aanvraagt, overgaat tot liquidatie of ontbinding (al dan niet vrijwillig ) van zijn onderneming, zijn bedrijf anderszins stil komt te liggen, beslag op een deel van zijn activa wordt gelegd en/of een betalingsregeling treft met één of meer van zijn crediteuren, of op andere wijze de indruk wekt insolvabel te zijn, is Leverancier gerechtigd om (i) haar verplichtingen jegens Cliënt, uit welke hoofde dan ook, op te schorten (waaronder valt het afuitsluiten van de Diensten) totdat Cliënt zijn verplichtingen jegens Leverancier volledig is nagekomen, en/of (ii) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, in beide gevallen zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke verklaring en zonder daarvoor op enigerlei wijze jegens Cliënt aansprakelijk te zijn voor schade, kosten en rente, en zulks niet tegenstaande het recht van Leverancier om volledige schadevergoeding te vorderen. Bedragen die Leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het voorgaande onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 15.

Gegevensverwerking en Privacy
15.1  Om de Cliënt en Consument de diensten te kunnen leveren, worden door Leverancier Persoonsgegevens van de Cliënt en Consument verwerkt. Dit gebeurt, ter uitvoering en in het kader van de overeenkomst met de Cliënt, onder meer om betere (online) service te kunnen bieden en waar nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, maar ook voor marketing doeleinden (mits toestemming is verleend), om de bedrijfsprocessen efficiënter in te richten, of om fraude tegen te gaan, (bijvoorbeeld wanneer een Consument opnieuw probeert te registreren terwijl de Leverancier een eerdere overeenkomst met deze Consument heeft beëindigd omdat deze Consument in strijd met de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld).

15.2  Leverancier verwerkt deze Persoonsgegevens altijd op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en overeenkomstig de bepalingen van Algemene Verordening Gegevensbescherming en van de lokale uitwerkingen hiervan.

15.3  Leverancier treft de nodige technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

15.4  De persoonsgegevens van Cliënt die hij/zij vermeldt bij de totstandkoming van de overeenkomst worden verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze registratie zal Leverancier de overeenkomst uitvoeren en de administratie bijhouden.

15.5  De door Cliënt aan Leverancier ter beschikking gestelde Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in het kader van de eigen bedrijfsactiviteiten van Leverancier en om uitvoering te geven aan de Overeenkomst met Cliënt.

15.6  Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens door Leverancier, nodigen wij u uit om onze Privacyverklaring te raadplegen.

15.7  Voorts zal Leverancier Cliënt en Consument regelmatig voorzien van actuele informatie en mogelijke aanbiedingen voor Diensten. Indien Cliënt en/of Consument hier geen prijs opstelt kan hij dit kenbaar maken middels een schriftelijke mededeling aan Leverancier op het in artikel 16 genoemde adres.

Artikel 16.

Klachtenregeling
Indien de handelwijze van de Leverancier leidt tot een klacht van Cliënt, kan deze laatste zich wenden tot de directie. De klacht moet schriftelijk worden ingediend bij:

Directie MEDonline International B.V. De Corridor 14L, informatie@medonline.nl

Artikel 17.

Slotbepalingen
Leverancier kan haar rechten en verplichtingen jegens de Cliënt aan een derde overdragen, waarvan Leverancier Cliënt schriftelijk in kennis zal stellen. Indien de Consument daarmee niet wenst in te stemmen, heeft hij het recht om de overeenkomst binnen 7 werkdagen na de datum van de kennisgeving schriftelijk te beëindigen.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. In een geval van verschil in tekst of interpretatie tussen de Nederlandse versie en een vertaling daarvan, zal de Nederlandse versie steeds prevaleren.

Indien programmatuur ontwikkeld, geleverd of onderhouden wordt zijn naast deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de in artikel 2.1 genoemde rechtshandelingen de Algemene Fenit voorwaarden gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003. Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de Fenit voorwaarden prevaleren de algemene voorwaarden van Leverancier.

Alle geschillen tussen Leverancier en Cliënt, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, doch niet dan nadat de procedure conform het Minitrial reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag (= niet bindende adviesprocedure) is gevolgd, onverminderd het recht van partijen een voorlopige voorziening in kort geding te vragen. De relatief bevoegde rechter is de rechter te Utrecht, tenzij de Leverancier ervoor kiest de zaak aanhangig te maken voor de rechter van de woonplaats van Cliënt. Op elke verbintenis tussen Leverancier en Cliënt is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffend roerende zaken.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer 54122171 per 23 mei 2018. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst. © 2018, MEDonline International B.V. De Corridor 14L.